martes, 26 de mayo de 2015

TALLER DE ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS E XABONS

PLAN DE FORMACIÓN MULLERES

FOMENTO DO EMPREGO E DA CREATIVIDADE FEMENINA

O GDR deseñou as seguin-tes actuacións de formación e capacitación para conse-guir un incremento cuantita-tivo do número de mulleres activas e diminuír o desem-prego feminino.
Este proxecto esta orienta-do a capacitación das parti-cipantes na COSMÉTICA
NATURAL, a base de pro-dutos naturais (aceite de oliva, ácido cítrico, aceites esenciais, plantas: romeu, salvia, lavanda, tomillo, ......) e sobre todo utilizan-do produtos da zona (leite, esencia de camelia, uvas, …) así como a familiariza-ción ca normativa e lexisla-ción e a comercialización

TEMÁTICA
 Cosmética laboral
 Elaboración de Xabóns artesanais
 Lexislación de aplicación
 Marketing e cosmética.

Duración: 65 horas

A QUEN VAI DIRIXIDO
Os destinatarios destas accións serán prioritaria-mente mulleres creativas que habiten no rural, con gusto pólas cousas ben feitas, que estean en situa-ción de desemprego ou traballen a media xornada.


LUGAR E DATA
“Fomento da Emprego e a creatividade Femenina”
Medida 431 B—Promoción Económica
Sede de Terras de Compostela. Cibrán - San Xulian (Vedra) Fecha de inicio: 2 de xuño
(terá lugar todos os martes) Hora: 10:00 - 14:00
No caso de conseguir grupo, estable-ceríase outra sede en Negreira o mesmo día de 16:00– 20:00 H.

ORGANIZA
ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA
Cibran, nº 4 - San Xulián de Sales 15864 VEDRA
Teléfono: 981 81 83 57 info@terrasdecompostela.orgNo hay comentarios:

Publicar un comentario